[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Interview with Dr. Edgar Villanueva, PeruHej alle,

Ja så er version 0.5 af interviewet klar, og jeg har sået for de første 2/3 og Anna Jonna Armannsdottir har taget sig af den sidste 1/3.

Så bere fyr løs, der er sikkert en del der kan gøres endnu bedre ;-)

------------------------------------------------------------
<!--
The good doctor speaks on his background with free software,
his inspiration and the future of free software in Peru.
--><P>

Den gode doktor taler ud om hans baggrund med hensyn til frit programmel,
om hvordan han er blevet inspireret og om fremtiden for frit
programmel i Peru.

<!--
Dr. Edgar Villanueva has recently become somewhat
of a celebrity in the Free Software and Open Source
communities as a result of his legislative efforts
favoring free software and his highly publicized,
well informed and eloquent response (English
translation here) to a Peruvian Microsoft executive's
letter (English translation here).
--><P>

Dr. Edgar Villanueva er for nyligt blevet noget af en
berømthed i kredsene omkring Frit Programmel og Open Source
so et resultat af hans lovgivningsmæssige bestræbelser der
favorisere frit programmel samt hans vidt udbredte,
velinformerede og overbevisende/engagerede svar til
et brev fra en direktør hos Microsoft's Peru afdeling.

<!--
Much of the media coverage has focused on the letter
and the response. An import part of the story, however,
is how the proposal started and how it's garnered support.
In the interview below, Dr. Villanueva graciously
acknowledges the support of the Peruvian Linux Users'
Group. In e-mail exchanges with Antonio Ognio, a Peruvian
activist and PLUG member, we discovered that the LUG
actually played an advisory role in determining the text
of some of the more sensitive areas of the proposed law.
The participation of LUGs in the drafting of
legislation--that's grass roots at its finest.
--><P>

Det meste af pressens dækning har fokuseret på brevet og
svaret på dette.
Men en vigtig side af historien er hvordan (lov)forslaget
blev til og hvordan det har kunnet samle støtte.
I nedenstående interview anderkender Dr. Villanueva taktfuldt
den støtte som Peru's Linux brugergruppe har ydet.
Gennem udveksling af e-post med Antonio Ognio, en Peruviansk
aktivist og medlem af PLUG (Peru's Linux brugergruppe),
har vi fundet ud at brugergruppen (LUG)
rent faktisk spillede en rådgivende rolle i forbendelse med at
finde frem til formuleringen af nogle af de mere følsomme
områder af lovforslaget.
Linux brugergruppers deltagelse i fremstillingen af lovudkast--er
grasrodengagement i bedste stil.

<!--
<B>LJ</B> What has been your exposure to, or experience with,
free software?
--><P>

<B>LJ</B> Hvor meget kendskab, eller erfaring har De omkring
frit programmel?

<!--
<B>Villanueva</B> I've kept up with the Free Software movement
in Peru for several years. Both the philosophy that
drives it and the fact that, for technical and economic
reasons, this software allows the implementation of
solutions for a range of organizations.
--><P>

<B>Villanueva</B> Jeg har holdt mig ajour med Peru's fortalere for
frit programmel i flere år.
Dette gælder både den filosofi der er dirvkraften i det og det faktum
at, der er både tekniske og økonomiske grunde, til at dette
proggrammel muliggør etablering af løsninger hos en række
organisationer.

<!--
<B>LJ</B> There are a number of other countries considering
proposals similar to 1609, from Asia to Europe to
Latin America. Are you familiar with these? If so,
are there parts of your proposed bill that make it unique?
--><P>

<B>LJ</B> Der er flere andre lande fra Asien over Europe til Sydameriks
som overvejer lovforslag som ligner Deres lovforslag nummer 1609,
Har De kendskab til dem? Hvis det er tilfældet, er der elementer i
Deres lovforslag som gør det anderledes.

<!--
<B>Villanueva</B> Bill number 1609 has now been improved
and is currently in the committee stage with number
2485, which is also signed by Congressman Jacques
Rodrich. Congressman Daniel Estrada has presented a
similar bill that is based on the same free software
spirit. Among other countries, the closest are Brazil
and Argentina; for Europe, we know about the law
passed by the German parliament, as well as the
proposal in France and the study presented to the
English parliament. In Asia, above all there are the
actions of the Chinese Government. All these bills
are essentially similar, but in ours, like the
Argentinian one, we claim exclusivity in all state
bodies. Obviously putting this exclusivity into
practice will need a whole process, which will take
some time, because there are state bodies that are
working well with proprietary software and would
only choose free software for their future requirements,
assuming it's available on the market. That applies
quite generally to any institution. I'm only mentioning
it because I'm convinced of how critical migration is,
the importance of careful planning, and the
availability of the necessary resources to cover the
time and the risks that you take.
--><P>

<B>Villanueva</B> Lovforslag nummer 1609 er nu blevet forbedret
og bliver i øjeblikket udvalgsbehandlet sammen med lovforslag 2485,
som også er underskrevet af kongresmedlem Jacques
Rodrich. Kongresmedlem Daniel Estrada
har foreslået en lignende lov som er udarbejdet i den samme ånd
som frit programmel bygger på.
Blandt de andre lande er Brasilien og Argentine den der kommer
tættest på.
I Europa, har vi kendskab til den lov der er blevet vedtaget af
den Tyske Bundestag, samt lovforslaget i Frankrig og undersøgelsen som er blevet
præsenteret for det Engelske parlament.
English parliament.
I Asien, er der først og fremmest det som den Kinesiske
regering har gjort.
Alle disse lovforslag er stort set identiske, men i vores, ligesom i
Argentines, forlanger vi udelukkende brug af frit programmel i alle
offentlige institutioner.
selvfølgelig betyder det at der er brug for en hel proces for at kunne
føre dette ud i livet, en proces der vil tage tid fordi der er offentlige
institutioner som fungerer udemærket med Proprætært Programmel og som
kun vil vælge frit programmel til at løse deres fremtidige behov,
i det jeg går ud fra at der findes leverandører til det.
Dette gælder egentlig generelt for enhver institution.
Jeg nævner dette fordi jeg er klar over hvor kritisk denne omlægning er,
hvor vigtig omhyggelig planlægning er,
og hvor vigtig det er at have rådigheden over de nødvendige midler til
at dække den tid der er behov for og den risiko man løber.


<!--
<B>LJ</B> Is the proposed software libre law inspired
by that of any other nation?
--><P>

<B>LJ</B> Er den foreslåede lov om frit programmel inspireret
af lovforslag fra et andet land?

<!--
<B>Villanueva</B> The support of the Argentinian movement
is invaluable; above all I'd like to acknowledge
the great efforts of Enrique Chaparro, Federico
Heinz, all the members of the "proposicion" mailing
list, the Cordoba Linux Users Group, the Vía Libre
Foundation and Dr. Dragan and his team. All their
experience has fed into ours and allowed us to move
forward without hesitation. The direct contact with
the Argentine movement was suggested to us by
Dr. Stallman, and we all know about his pioneering
vision in free software.
--><P>

<B>Villanueva</B> Støtten fra den Argentiske bevægelse
er uvurdelig, først og fremmest vil jeg gerne anerkende
den størt indsats fra Enrique Chaparro, Federico
Heinz, alle deltagerne på "proposicion" e-post listen,
Cordoba Linux bruger gruppe, Vía Libre
Foundation (fonden "Vejen til frihed")
samt Dr. Dragan og hans team.
Deres store ekspertise har suppleret vores og gjort det muligt
at gøre frenskridt uden at tøve.
Denne direkte kontakt til
the Argentiske bevægelse blev foreslået af
Dr. Stallman, og vi kender alle til han pioneraktige
vision om frit programmel.

<!--
<B>LJ</B> Is there currently much (user) training for
Linux or other free software in Peruvian public
schools under the supervision of people with
degree-level qualifications? If not, are there
plans for this?
--><P>

<B>LJ</B> Findes der,
på nuværende tidspunkt, megen (brugerorienteret)
uddannelse målrettet mod Linux og andet frit programmel
indenfor Peru's
offenlige
skolevæsen,
hvor den der underviser har eksamen fra en højere læreanstalt?
Hvis ikke, er der så planer om dette?

<!--
<B>Villanueva</B> Here I should emphasize the great
support from the local GNU-Peru movement, the
PLUG, and above all the "Activismo" group, which
pulled out all the stops to get to where we are
today. Free software usage is still small, but
it's growing exponentially. In the six months
since we launched the bill, the movement has
grown more, and there are projects started in
the universities (Engineering, Ricardo Palma)
for the training of future teachers. In one of
the universities they already started evaluating
a future diploma or certificate in free software.
It's not only in Lima: the movement in the provinces
in the interior of the country is the strongest
and the most interested, because we all know they
would be the ones to benefit most.
--><P>

<B>Villanueva</B> Her vil jeg gerne fremhæve
den fine støtte fra den lokale GNU-Peru bevægelse,
PLUG, fremfor alt "Activismo" gruppen, som
(smed alt hvad de havde i hænderne)
bedredviligt tillede deres samlederessourcer
til rådighed for at nå dertil hvor vi er i dag.
Anvendelsen af frit programmel er stadig begrænset,
men den vokser eksponentielt.
I de seks måneder der er gået siden vi
introduserede lovforslaget, er bevægelsen blevet
ved med at vokse, og projekter er påbegyndt på
unervisiterne (Ingenørakadamiet, Ricardo Palma)
som vil uddanne fremtidige lærere.
På et af universiteterne er de allerede igang
med at evaluere et fremdidigt diplom eller
certifikat i frit programmel.
Det er ikke kun i Lima det foregår. Bevægelsen
i provinserne inde i landet er faktisk den stærkeste
og den mest interessante, fordi vi alle ved at det
er desm der vil få den størst gavn.

<!--
<B>LJ</B> If the law is passed, do you foresee any need
for the government of Peru to develop any of its
own software?
--><P>

<B>LJ</B> Hvis loven bliver vedtaget, forudser du så et behov
for at Peru's regeringen udvikler nogen af deres egne
systemer?

<!--
<B>Villanueva</B> That could be one of the possibilities,
but it's not the essential point of the law.
The aim is to establish the state as the principal
user and to generate demand for private companies
to develop software and provide services.
To generate real competition between these firms,
which are few in number, but given the conditions
of free software will soon multiply and following
the liberal laws and globalization of the economy
that governments are so fond of, foreign capital
could come to invest in this market.
--><P>

<B>Villanueva</B> Det kunne være en af mulighederne,
men det er ikke et central formål med loven.
Formålet er at skabe efterspørgsel efter private
firmaer som udvikler programmel og tilbyder tjenesteydelser.
For at skabe ægte konkurrence ellem disse firmaer,
som ikke er ret mange, men på grund af kravet om anvendelse
af frit programmel hurtigt vil blive flere.
Som følge af de liberale love og globaliseringen af
økonomien som regeringer er så glade for, kunne det tænkes at
udenlansk kapital kommer hertil og
investere i dette marked.

<!--
<B>LJ</B> If so, are there any plans for the funding of
such?
--><P>

<B>LJ</B> Hvis det er tilfældet, er der så nogen
planer for hvordan disse vil blive financieret?

<!--
<B>Villanueva</B> Funding plans could be set up in some
cases, just as the state might finance any other
project in other sectors, but the aim isn't for
the state to become the main software developer.
Perhaps it could take part in mixed state and
private financing initiatives, but it should not
create its own bureaucracy. The main aim is to
establish free competition between the firms
that want the Peruvian technical and scientific
community to have the control to realise their
own research and development, thus creating
software that is competitive with that of other
countries.
--><P>

<B>Villanueva</B> Finansiereingplaner kunne etableres
i nogle tilfælde, ligesom staten kan finansiere
et hvilket som helst andet projekt i andre sektorer,
men målet er ikke at staten skal være
den største udvikler af programmel.
Måske kunne den deltage i initiativer hvor
både statslig og privat finansiering indgår,
men den skal ikke etablere sit eget byreaukrati.
Hovedformålet er at skabe fri konkurence mellem
firmaer som gerne vil være med til at give
Peru's tekniske og videnskabelige samfund den
kontrol som muliggør deres egen forskning og udvikling, og derigennem
skabe programmel som kan konkurrere men det der kommer fra
udlandet.

<!--
<B>LJ</B> There is a growing trend of copyright holders
applying licenses not only to software, but
also to data. Is there any proposal to require
that e-books purchased by the government also
be licensed under terms that permit free access
and fair use?
--><P>

<B>LJ</B> Der er en voksende tilbøjelighed
til at indehavere af ophavsret lader den
ikke alene omfatte programmel, men også
information. Er der noget lovforslag der
kræver at e-bøger der købes af regeringen
også skal skal være omfattet af
licensbetingelser der tillader fri adgang
og rimelig brug?

<!--
<B>Villanueva</B> That's a point that worries me as
well, so I keep up with what's happening in
other countries, but the idea is to take one
step at a time and fight for what is already
within our grasp. Certainly, once citizens
realise that there are new alternatives to
the ones they are using through imposition
by the media and private interests, they
will demand that their legislators develop
similar laws to the one for free software.
--><P>

<B>Villanueva</B> Det er en pointe der der også
bekymrer mig, så jeg følger med i hvad der
foeregår i andre lande, men ideen er at
tage et skridt ad gangen og kæmpe for det
som allerede inden for rækkevidde.
Selvfølgelig vil borgerne, når de
forstår at der er nye alternativer til
dem de bruger på grund af pres fra
medier og private interesser.
De vil forlange at deres lovgivere
udvikler love der svarer til dem der
gælder for frit programmel.

<!--
<B>LJ</B> Is Peru party to any treaties that foreign
proprietary software vendors might use
against Bill Number 1609?
--><P>

<B>LJ</B> Er Peru forpligtet af aftaler
som udenlandske leverandører kunne bruge
imdo lovforslag nummer 1609?

<!--
<B>Villanueva</B> The bill does not limit freedom
of trade in any way and does not affect any
other existing law, so that none of the
international free trade or intellectual
property treaties would be affected by the
application of the law.
--><P>

<B>Villanueva</B> Lovforslaget begrænser
ikke handelsfrihed på nogen måde og påvirker
ingen eksisterende love, således at intet
af den internationale frihandel eller aftaler
om immaterielle rettigheder ville blive
påvirket ved at loven træder i kraft.

<!--
<B>LJ</B> How would the government of Peru carry
out security audits for free software being
considered for use?
--><P>

<B>LJ</B> Hvordan ville Perus regering
gennemføre granskning af sikkerheden for
frit programmel som der overvejes at tage
i brug?

<!--
<B>Villanueva</B> As it's a new model we are proposing,
we still have to polish up the regulations for
the law, which are missing from the bill for
legal reasons. In any case these regulations
have to be developed with the participation of
software experts, of whom there are quite a few
in the country, but from the free software point
of view. That's where all the necessary mechanisms
for normal and special applications, security,
auditing, etc., will be set out.
--><P>

<B>Villanueva</B> Idet vi foreslår en ny
model, må vi tilpasse reguleringen af loven,
som af juridiske grunde ikke er i loven.
I hvert fald, må disse reguleringer udvikles
med deltagelse af it-eksperter og der er
ganske mange af dem her i landet, men det
det skal være med henblik på frit programmel.
Alle nødvendige mekanismer for normale og
særlige anvendelser, sikkerhed, granskning,
osv. vil have sit udgangspunkt.

<!--
<B>LJ</B> Does Peru recognize patents on mathematical
algorithms or business methods? Could such patents
be used to deprive the government of important
free software?
--><P>

<B>LJ</B> Anerkender Peru patenter på
matematiske algoritmer eller
forretningsmetoder? Kunne sådanne patenter
bruges til at fratage regeringen vigtigt
frit programmel?

<!--
<B>Villanueva</B> At the moment, software programs are
protected in Peru by the law on authors' rights.
And as free software has always respected authors'
rights, and has always developed efficiently under
that legislation, as long as the law doesn't change
I don't believe it will block that normal development.
Now, the patents that they've wanted to apply globally
since the Hague are something else entirely.
--><P>

<B>Villanueva</B> I øjeblikket, er programmer
beskyttet beskyttet af lov om ophavsret.
Idet frit programmel altid har respekteret
ophavsret og er altid blev udviklet effektivt
under den lovgivning såfremt loven ikke ændres
tror jeg ikke at den vil blokere denne normale
udvikling. Men patenterne som de har ønsket at
indføre globalt siden Haag-konventionen er
noget helt andet.

<!--
--Translated by Graham Seaman
--><P>

--Oversat af ..

<!--
Richard Vernon is editor in chief and Don Marti
is technical editor of Linux Journal.
--><P>

Richard Vernon er ansvarshavende redaktør
og Don Marti er teknisk redaktør hos Linux
Journal.
-------------------------------------------------------------------

--
Mvh  Hans Christian Studt  mailto:sslug@sslug  http://hc.studt.dk
If Windows XP is the answer, Then you didn't understand the question. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *